Wstęp

 1. Sklep internetowy Tatownik.pl należy do osoby fizycznej: Tomasz Jacel. Adres: Koniczynowa 11, 95-010 Anielin Swędowski
 2. Kontakt:
  • email: tomasz.jacel@gmail.com
  • telefon: 605-506-198
 3. Regulamin kierowany jest do osób składających zamówienia na Produkty w sklepie internetowym tatownik.pl oraz zawiera dane m.in na temat: produktów, sposobu złożenia zamówienia i płatności, zawarcia umowy, formach dostawy, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Definicje

 1. Definicje używane w regulaminie:
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu.
 • Sprzedawca – Tomasz Jacel, osoba fizyczna.
 • Sklep – sklep internetowy prowadzący przez Sprzedawcę pod adresem www.tatownik.pl/sklep.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Stronami, która dotyczy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie.
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – strona Sklepu, na której widnieją wybrane przez Klienta Produkty

Postanowienia wstępne

 1. Za pomocą Sklepu tatownik.pl Sprzedawca umożliwia Klientom zakup produktów fizycznych.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie odpowiada za niewłaściwe działanie sklepu lub jego niedostępność spowodowaną przez niedozwoloną ingerencję osób trzecich lub siłę wyższą.
 3. Ceny Produktów w sklepie są cenami brutto.
 4. Do przeglądania Produktów oraz ich zakupu nie jest potrzebne konto, ani rejestracja.
 5. Na ostateczną cenę Produktu składa się cena Produkty oraz koszty transportu, o których Klient jest informowany w Formularzu Zamówienia oraz w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Umowę Sprzedaży należy dokonać posługując się prawdziwą tożsamością.

Produkty

 1. Produkty dostępne w sklepie są produktami fizycznymi.

Wymagania techniczne

 1. Do złożenia zamówienia potrzeby jest standardowy komputer osobisty lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu i oprogramowania potrzebnego do jego przeglądania (przeglądarka internetowa).

Składanie zamówienia

 1. Klient składa zamówienie w następujących krokach:
  1. Klient wchodzi na stronę tatownik.pl/sklep.
  2. Klient wybiera Produkty będące przedmiotem Zamówienia dodając je do Koszyka poprzez przycisk „Dodaj do koszyka”.
  3. Klient wypełnia Formularz Zamówienia, podając:
   1. Dane osobowe Klienta oraz email kontaktowy.
   2. Dane określające miejsce dostawy.
   3. Dane na temat preferowanej formy dostawy.
   4. Dane do faktury (opcjonalne).
  4. Po podaniu danych Klient wybiera opcję płatności i wciska przycisk „Zamawiam”.
  5. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się z Regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z regulaminem”.
  6. Następnie Klient jest przekierowywany do strony podmiotu wykonującego płatności zgodnie z wcześniejszym wyborem.
  7. Po dokonaniu płatności, Klient jest przekierowany do strony potwierdzającej płatność, a potwierdzenie wysłane jest na skrzynkę pocztową podaną przy zamówieniu.

Metody płatności oraz dostawa

 1. Podczas składania Zamówienia Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • Szybkie płatności.
  • Karta kredytowa.
 2. Płatności realizowane są przez spółkę: Stripe
 3. W trybie realizacji płatności kartą kredytową akceptowalne są następujące formy: Visa, Mastercard.
 4. Koszty dostawy pokrywa Klient, chyba Sprzedający na stronach Sklepu wskaże inaczej.
 5. Podczas składania Zamówienia Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  • Inpost Kurier
  • Inpost Paczkomat
 6. O kosztach dostawy Klient jest informowany w Formularzu Zamówienia.

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone we wstępie tego Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkt
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad, w związku z czym Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany produkt, ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady). W odniesieniu do pozostałych Klientów, którzy nie są Konsumentami, rękojmia za wady zostaje wyłączona.
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.